Vyr. specialistas - Aivaras Tulaba

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti.

3. Mokėti:

3.1. dirbti kompiuterinėmis teksto redagavimo, skaičiuoklių, prezentacijų kūrimo programomis, internetine naršykle, telefoninio ryšio, kopijavimo, skenavimo priemonėmis;

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.3. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Ruošia projektinius pasiūlymus ir paraiškas (projektus)įvairiems fondams finansinei paramai gauti;

2. Planuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracijos projektinių pasiūlymų ir paraiškų finansinei paramai gauti pateikimo terminus;

3. Dalyvauja kuriant ir atnaujinant savivaldybės strateginį plėtros ir veiklos planus, programas, strategijas, savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius planus;

4. Teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos skyriams, tarnybai bei seniūnijoms planų, projektų, programų rengimo, ataskaitų pateikimo, rezultatų vertinimo klausimais;

5. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

6. Savo kompetencijos klausimais ruošia atsakymus į savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos narių paklausimus;

7. Teikia informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

8. Vykdo priskirtų projektų priežiūrą, jų stebėseną, terminų laikymąsi;

9. Teikia konsultacijas savivaldybės administracijos projektų vadovams;

10. Supažindina savivaldybės administracijos direktorių su projektų rengimo ir įgyvendinimo rezultatais;

11. Kaupia, tvarko ir saugo Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į archyvą;

12. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia informaciją apie projektus savivaldybės interneto svetainėje;

13.Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui investicijų ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

14. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Skyriaus nuostatų reikalavimus;

15. Bendradarbiauja su kitų savivaldybės administracijos skyrių specialistais, kitų savivaldybių administracijų specialistais, ministerijų ir kitų institucijų specialistais priskirtos veiklos klausimais;

16. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

17. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

18. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

19. Planuoja savo veiklą ir dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius planus;

20. Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

21. Rengia savo veiklos ataskaitas;

22. Inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

23. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

24. Kuruoja bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis, su kuriomis savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis.