Vedėjas - Vidmantas Pilvinis

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

3.5. vieną užsienio kalbą (rusų, anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu;

3.6. dirbti dokumentų elektronine valdymo ir apskaitos sistema.

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimis, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teisės aktų pakeitimus;

2. Padeda formuoti ir įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytų sričių savivaldybės politiką;

3. Teikia pasiūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo;

4. Teikia pasiūlymus dėl Alytaus regioninio plėtros plano įgyvendinimo;

5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis, su kuriomis savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis;

6. Teikia konkrečius pasiūlymus savivaldybės vadovams dėl bendradarbiavimo užmezgimo su naujais partneriais iš užsienio šalių;

7. Koordinuoja savivaldybės reguliavimo sferoje esančių subjektų paraiškų (projektų) pateikimą įvairiems fondams;

8. Teikia konsultacijas savivaldybės administracijos projektų vadovams;

9. Supažindina savivaldybės administracijos direktorių su projektų rengimo ir įgyvendinimo rezultatais;

10. Organizuoja Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

11. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;

12. Rengia Skyriaus veiklos planus, tvirtina Skyriaus darbuotojų veiklos planus, rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

13. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14. Saugo savivaldybės patikėtą turtą;

15. Dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

16. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

17. Vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.