Vyr. specialistas - Kęstutis Jarmala

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Analizuoja ir rengia savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su kompiuterių tinklo plėtra ir jo įrengimu, teikia pasiūlymus dėl savivaldybės informacinės sistemos tobulinimo.

2. Renka informaciją iš savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų apie naudojamas informacines sistemas, registrus ir duomenų bazes, tvarko savivaldybės administracijos informacinių išteklių ir jos naudojamų valstybės informacinių išteklių duomenis, sudaro savivaldybės administracijos informacinių išteklių sąrašus.

3. Organizuoja savivaldybės administracijos darbui reikalingų duomenų iš valstybės ir kitų informacinių sistemų ir registrų gavimą, rengia ir derina su teikėju duomenų teikimo sutarčių projektus.

4. Rengia savivaldybės administracijos informacinių technologijų saugos dokumentų projektus, teikia siūlymus dėl informacinių technologijų saugos įgyvendinimo savivaldybės informacinėje sistemoje, konsultuoja informacinės sistemos naudotojus informacijos saugos klausimais ir informuoja juos apie informacijos saugos problematiką, siekiant įgyvendinti elektroninės informacijos saugą savivaldybės informacinėje sistemoje.

5. Valdo elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą savivaldybės tarybos posėdžių metu, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo, siekiant užtikrinti efektyvų savivaldybės tarybos darbą jos posėdžių metu.

6. Administruoja finansų valdymo ir apskaitos sistemą, teikia pasiūlymus dėl sistemos pakeitimų ir papildymų, siekiant užtikrinti finansų valdymo ir apskaitos sistemos plėtrą savivaldybėje.

7. Diegia ir prižiūri apsaugos nuo kompiuterinių įsilaužimų priemones, teikia pasiūlymus dėl naujų kompiuterių tinklo apsaugos priemonių įsigijimo ir diegimo, siekiant apsaugoti duomenis ir informaciją nuo nesankcionuotos prieigos.

8. Koordinuoja savivaldybės elektroninio pašto, interneto vardų tarnybinių stočių, savivaldybės svetainės techninę, duomenų bazių ir interneto prieigos tarnybinių stočių priežiūrą ir organizuoja pastebėtų gedimų šalinimą, planuoja ir koordinuoja šiose tarnybinėse stotyse naujas paslaugas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų šių tarnybinių stočių darbą.

9. Administruoja socialines paramos išmokų programą ir socialines paramos šeimai informacinę sistemą.

10. Administruoja ir prireikus tobulina savivaldybės administracijos transporto rezervavimo sistemą.

11. Pagal savo kompetenciją teikia paraiškas dalyvauti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektuose, taip pat dalyvauja įgyvendinant savivaldybės administracijos projektus, kuriems skirta Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kita tarptautinė finansinė parama, siekiant, kad būtų teikiamos elektroninės valdžios paslaugos.

12. Pagal savo kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia jiems technines specifikacijas, reikalavimus tiekėjams ir sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti informacinių sistemų plėtrą savivaldybėje.

13. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant pagal savo kompetenciją suteikti informaciją ir spręsti iškilusias problemas.

14. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą.

15. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus.

16. teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje.

17. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą.

18. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, siekiant užtikrinti Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą.

19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius.

20. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, prižiūri Skyriaus vedėjo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavestų užduočių vykdymą, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą.

21. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.