Vedėjas - Žydrūnas Rutkauskas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.3. vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

4.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą,

4.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;

5. Žinoti:

5.1. elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus bei saugos užtikrinimo metodus,

5.2. kompiuterių techninės ir programinės įrangos ypatumus ir gebėti tai pritaikyti,

5.3. kompiuterių tinklų kūrimo ir veikimo principus,

5.4. dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų valdymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Laiku įgyvendina teisės aktus ir rajono savivaldybės institucijų sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2. Padeda formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės politiką Skyriaus nuostatuose numatytose srityse;

3. Dalyvauja Skyriaus nuostatuose numatytose srityse įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą;

4. Organizuoja Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;

5. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareigines instrukcijas;

6. Analizuoja rajono savivaldybės administracijos poreikius informacinių technologijų srityje bei teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl rajono savivaldybės administracijos ar jos struktūrinių padalinių atskirų veiklos sričių kompiuterizavimo, naudojamos kompiuterinės, programinės bei telefoninio ir faksimilinio ryšio įrangos modernizavimo ar paskirstymo, lėšų išlaidų ryšių paslaugoms panaudojimo ir kt., siekdamas užtikrinti darbuotojų kokybišką darbą;

7. Inicijuoja informacinių technologijų paslaugų, kompiuterinės, programinės bei telefoninio ir faksimilinio ryšio įrangos pirkimą, rengia technines specifikacijas, siekdamas užtikrinti rajono savivaldybės administracijos kokybišką darbą;

8. Vadovauja asmens duomenų tvarkymui rajono savivaldybės administracijos padaliniuose;

9. Dalyvauja pagal Skyriaus kompetenciją rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

10. Koordinuoja pagal Skyriaus kompetenciją informacinių technologijų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, vykdymą ir priežiūrą;

11. Koordinuoja, analizuoja ir vertina rajono savivaldybės įstaigų kompiuterizavimo būklę bei teikia pasiūlymus rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

12. Rengia ir įgyvendina įstaigos politiką informacinių sistemų ir technologijų srityse, siekdamas užtikrinti rajono savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą;

13. Analizuoja informacinių sistemų ir duomenų bazių funkcionalumą, saugą, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl jų modernizavimo būtinybės ir teisės aktuose numatytų duomenų saugos reikalavimų įgyvendinimo, siekdamas išvengti neteisėto duomenų naudojimo;

14. Inicijuoja rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės atnaujinimą bei priežiūrą, siekdamas nepertraukiamo svetainės veikimo bei operatyvaus ir aktualaus atnaujinimo;

15. Inicijuoja bei organizuoja informacinių sistemų analizės, projektavimo, kūrimo bei diegimo darbus, esant poreikiui, dalyvauja rengiant šių pirkimų technines užduotis, siekdamas užtikrinti rajono savivaldybės administracijos informacinės infrastruktūros plėtrą bei modernizavimą;

16. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

17. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

18. Atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

19. Rengia Skyriaus kompetencijos klausimais rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

20. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

21. Organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;

22. Nagrinėja Skyriaus kompetencijos klausimais gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

23. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

24. Vykdo rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rajono savivaldybės strateginiai tikslai.