Vedėjo pavaduotoja - Laimutė Markevičienė

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti:
6.1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities,  ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos ar buhalterijos srityje;
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijoms atlikti;
6.3. Mokėti:
6.3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,
6.3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
6.3.3. dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema,
6.3.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.3.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
6.3.6. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa;
6.4. Gebėti:
6.4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
6.4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
6.5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja įgyvendinant Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) strateginį plėtros planą, Savivaldybės strateginį veiklos planą ir Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;
7.2. veda Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą;
7.3. priima iš Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų mokėjimo paraiškas asignavimams gauti, kontroliuoja jų programų sąmatų vykdymą;
7.4. konsultuoja ir kontroliuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų bei kitų viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkančius darbuotojus biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais, finansinės atskaitomybės sudarymo bei finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pateikimo į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo sistemą (toliau – VSAKIS) klausimais;
7.5. priima Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, jas patikrina, sudaro Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo suvestinę ataskaitą pagal valstybės funkcijas ir ekonominį paskirstymą;
7.6. priima iš biudžetinių įstaigų įsakymus dėl programų sąmatų pakeitimų, patikrina jų teisingumą ir patvirtina pakeitimus Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;
7.7. sudaro ketvirtines ir metines Savivaldybės biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti vykdymo ataskaitas ir jas teikia valstybines funkcijas kuruojančioms institucijoms jų nustatyta tvarka bei terminais;
7.8. rengia Savivaldybės iždo tarpinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;
7.9. rengia ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais teikia konsoliduotus tarpinius ir metinius ataskaitų rinkinius (biudžeto vykdymo ataskaitas ir finansines ataskaitas);
7.10. renka informaciją apie mokinių skaičių Savivaldybės mokyklose,  vadovaudamasis Mokinių registru, skaičiuoja mokinio krepšelio dydį pagal mokyklas, teikia pasiūlymus dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo;
7.11. kiekvieną mėnesį analizuoja darbo užmokesčio lėšų panaudojimą mokyklose ir teikia pasiūlymus mokyklų vadovams dėl efektyvesnio lėšų naudojimo;
7.12. pateikia Skyriaus vedėjui lėšų poreikio biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui skaičiavimus, reikalingus rengiant atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą;
7.13. tikrina ir derina mokyklų pedagoginių darbuotojų tarifikacijas;
7.14. konsultuoja mokyklų vadovus mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos, darbo užmokesčio skaičiavimo ir planavimo  klausimais;
7.15. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas Skyriaus vedėją, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas, bei rengia atsakymus;
7.16. pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją valstybės institucijoms, Savivaldybės administracijos direktoriui, merui;
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus Skyriaus kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;
7.18. dalyvauja Savivaldybės administracijos komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.19. planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;
7.20. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
7.21. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
7.22. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus.
7.23. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, o pasirašius, – kontroliuoja jų tinkamą vykdymą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
7.24. inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.25. Skyriaus kompetencijos klausimais teikia reikalingą informaciją valstybės institucijoms, Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.26. teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
7.27. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.