Vyresn. ekonomistė - Onutė Kasparavičienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1.Vyresn. ekonomistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.

2. Turėti bendrų žinių ar įgūdžių, kurių reikia tarnautojo pareigoms vykdyti.

3. Vyresn. ekonomistas privalo žinoti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus,savivaldybės mero potvarkius ir kitus teisės aktus, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas vyresn. ekonomisto funkcijoms atlikti bei sugebėti jais vadovautis.

4. Vyresn. ekonomistas turi mokėti:

4.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema beišiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

4.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus.

5. Vyresn. ekonomistas turi sugebėti:

5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5.3. savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;

5.4. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis.

6. Vyresn. ekonomistas turi žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

7. Vyresn. ekonomistas turi būti pareigingas, darbštus ir kūrybiškas.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. dalyvauja sudarant savivaldybės biudžeto projektą, atlieka skaičiavimus, rengia suvestines, reikalingas biudžeto projekto sudarymui;

2. priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų mėnesines, ketvirtines ir metinę Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (Formą Nr. 4), jas patikrina, sudaro suvestinę ataskaitą ir nustatyta tvarka ir terminais pateikia Finansų ministerijai;

3. priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirtines ir metinę Investicijų statistines ataskaitas KS-02, patvirtintas Lietuvos statistikos departamento, sudaro suvestinę ataskaitą ir nustatyta tvarka ir terminais pateikia Statistikos departamentui;

4. priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų, išteklių fondų ir kitų juridinių asmenų, kuriems patikėjimo teise perduotas savivaldybės turtas ir savivaldybės patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto metines ataskaitas, parengia suvestinę ataskaitą ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu terminu pateikia rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai;

5. Finansų ir valdymo apskaitos sistemoje atlieka asignavimų valdytojų finansavimo procedūras, sistemina asignavimų valdytojų mokėjimų paraiškas, tikrina biudžeto vykdymo mėnesines ataskaitas ir rengia biudžeto pajamų – išlaidų mėnesinesataskaitas;

6. kiekvienais metais teisės aktų nustatytais terminais priima informaciją iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus, valstybės įmonės Registrų centro, seniūnijų apie valstybinės žemės nuomotojus, sutikrina ją su žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo sistemoje esamais duomenimis ir juos atnaujina, atlieka žemės nuomos mokesčio skaičiavimus;

7. rengia ir teikia mokėtojams žemės nuomos mokesčio deklaracijas (pranešimus);

8. veda žemės nuomos mokesčio apskaitą;

9. rengia ataskaitas apie žemės nuomos mokesčio surinkimą;

10.konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis žemės nuomos mokesčio klausimais;

11.rengia ir teikia savivaldybės administracijai valstybinės žemės nuomos mokesčio skolininkų sąrašus, siunčia skolininkams raštus apie prievolę sumokėti valstybinės žemės nuomos mokesčio skolą;

12.vykdo kompensacijų už lengvatinį mokinių pervežimąpagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą apskaičiavimą;

13.parengia ir pateikia savivaldybės administracijos archyvui Skyriaus dokumentacijos planą, sudaro nuolatinio saugojimo veiklos bylų apyrašą, laikino saugojimo bylų sąrašą, rengia naikinti atrinktų bylų aktą, pagal reikalavimus įformina Skyriaus archyvo bylas ir nustatyta tvarka perduoda savivaldybės administracijos archyvui;

14.nagrinėja piliečių prašymus ir skundus savo kompetencijos klausimais ir rengia atsakymus į juos;

15.planuoja savo veiklą bei įgyvendina Skyriaus vedėjo patvirtintą vyresn. ekonomisto metinį veiklos planą;

16.rengia vyresn. ekonomisto veiklos ataskaitas;

17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentusir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

18. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

19. laiku įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su šiuose pareiginiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymu;

20. vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

21. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;

22. seka teisės aktų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus.