Vedėja - Šarūnė Dumbliauskienė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos ar buhalterijos srityje;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

3.3. dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema,

3.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

3.6. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos programa;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;

2. kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, užduočių ir pavedimų vykdymą, analizuoja Skyriaus darbo rezultatus ir teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo;

3. organizuoja savivaldybės tarybos sprendimų dėl savivaldybės biudžeto projekto ir jo tikslinimo, metinės apyskaitos tvirtinimo projektų rengimą bei rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų Skyriaus veiklos klausimais projektus;

4. formuoja savivaldybės finansų politiką, užtikrina ir vykdo savivaldybės finansų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka: užtikrina savivaldybės biudžeto sudarymo, patikslinimo ir jo apskaitos, savivaldybės paskolų apskaitos, asignavimų valdytojų finansavimo ir kitų pagal Skyriaus kompetenciją klausimų sprendimo organizavimą laiku;

5. konsultuoja finansų klausimais savivaldybės asignavimų valdytojus;

6. dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

7. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie savivaldybės biudžeto vykdymą;

8. kontroliuoja lėšų paskirstymą iš savivaldybės biudžeto einamosios sąskaitos į asignavimų valdytojų sąskaitas ir pasirašo lėšų pervedimo bankams dokumentus;

9. analizuoja savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas, asignavimų valdytojų įsiskolinimus ir priima atitinkamus sprendimus bei teikia pasiūlymus asignavimų valdytojams;

10. dalyvauja bei teikia informaciją finansavimo klausimais savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose;

11. kontroliuoja, kad laiku būtų pateiktos ataskaitos ir kita reikalinga informacija Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms apie savivaldybės biudžeto planinius rodiklius, jų vykdymą, biudžetinių įstaigų skolas, biudžeto skolų limitų vykdymą;

12. kontroliuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą;

13. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtos ir Konkurencijos tarybai pateiktos suteiktos valstybės pagalbos dydžio savivaldybės teritorijoje įregistruotiems juridiniams asmenims ataskaitos ir pateikta informacija valstybės pagalbos gavėjams apie Konkurencijos taryboje įregistruotą valstybės (de minimis) pagalbą;

14. kontroliuoja, kad laiku būtų parengtos ir pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai įplaukų ataskaitos;

15. tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės iždo ir Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus apskaitos konsoliduotoje informacinėje sistemoje (VSAKIS);

16. pagal kompetenciją nagrinėja su Skyriaus funkcijomis susijusius asmenų prašymus, rengia į juos atsakymus;

17. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja (inicijuoja) viešuosius pirkimus ir (ar) dalyvauja juos vykdant: teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams;

18. vykdo kitus teisėtus savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo;

19. saugo savivaldybės patikėtą turtą, užtikrina, kad Skyriui skirtas savivaldybės turtas ir lėšos būtų racionaliai naudojami Skyriaus funkcijoms vykdyti;

20. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

21. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

22. organizuoja Skyriaus raštvedybos tvarkymą, tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

23. vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus.