Vyr.specialistė - Vaiva Čepononienė

                                    PATVIRTINTA
                                                                                                     Lazdijų rajono savivaldybės  
                                                                                                     administracijos direktoriaus
                                                                                                     2019 m. spalio 29 d. 
                                                                                                     įsakymu Nr. 10V-958

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti savivaldybės verslo rėmimo programos ir kitų priemonių  verslo plėtrai skatinti įgyvendinimą, savivaldybės paramą nevyriausybinėms organizacijoms bei bendruomeninėms organizacijoms, užsienio šalių delegacijų vizitus savivaldybėje.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
4.3. mokėti:
4.3.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.3.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.3.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, vokiečių, anglų, lenkų) A2 lygiu;
4.4. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia savivaldybės verslo rėmimo programą ir jos finansavimo nuostatus, kitas priemones, skirtas skatinti verslo plėtrą savivaldybėje, organizuoja jų įgyvendinimą bei vykdo stebėseną;
5.2. organizuoja savivaldybės paramą nevyriausybinėms organizacijoms, rengia nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą ir kitas priemones, skirtas jų plėtrai, organizuoja jų įgyvendinimą bei vykdo stebėseną;
5.3. organizuoja bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, plėtros politikos įgyvendinimą;
5.4. teikia siūlymus savivaldybės administracijos ir savivaldybės vadovams dėl bendradarbiavimo užmezgimo su naujais Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių partneriais bei organizuoja bendradarbiavimą, rengia susijusius bendradarbiavimo dokumentus;
5.5. organizuoja užsienio šalių savivaldybių, įstaigų ir institucijų priėmimą;
5.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.7. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.8. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
5.9. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.10. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
__________________________