Vyr. specialistė - Alma Straigienė

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti civilinių apeigų organizavimo, metrikinių dokumentų rengimo ir tvarkymo darbo patirties;

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo savivaldybės administracijos nuostatų ir skyriaus nuostatų, Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu, reikalavimus;

2. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

3. Paruošia skyriui reikalingą informacinę medžiagą;

4. Padeda vedėjui organizuoti iškilmingas santuokas, jubiliejines vestuves;

5. Teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašus, sisteminti dokumentus ir saugoti;

6. Registruoja prašymus kartotiniams dokumentams išduoti;

7. Nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų prašymus skyriaus veiklos klausimais ir rengti atsakymus į juos;

8. Išduoda kartotinius civilinės būklės liudijimus;

9. Suranda archyvinius dokumentus ir išduoda pažymas;

10. Registruoja šiuos civilinės būklės aktų įrašus: gimimo; mirties; santuokos; santuokos nutraukimo; papildymo, pakeitimo;

11. Apskaito civilinės būklės aktų įrašus, sudarytus užsienyje;

12. Apskaito religinėse bendruomenėse registruotas santuokas,

13. Rengia skyriaus veiklos ataskaitas;

14. Renka metrikinius dokumentus ir sudaro gimimo ir santuokos atkūrimo, taisymo, keitimo, anuliavimo bylas ir ruošia išvadas;

15. Tvarko ir saugo metrikines archyvines knygas;

16. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos teikimą savivaldybės interneto svetainei skyriaus kompetencijos klausimais;

17. Skyriaus veiklos klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos policijos komisariatų Migracijos tarnybomis, kitų savivaldybių administracijų Civilinės metrikacijos skyriais;

18. Vieną kartą per mėnesį Higienos institutui siunčia medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus;

19. Nustatyta tvarka kartą per mėnesį policijos institucijoms išsiunčia mirusiųjų asmenų tapatybės dokumentus su aprašu;

20. Teisės aktų nustatyta tvarka saugo asmens duomenų paslaptis;

21. Kontroliuoja valstybinės rinkliavos įmokų sumokėjimą už civilinės būklės aktų registravimą, įrašų civilinės būklės aktuose pakeitimą bei papildymą ir dokumentų, patvirtinančių įrašą civilinės būklės akte, išdavimą;

22. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

23. Atlieka kitus skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus;

24. Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas, jo nesant;

25. Koordinuoja ir kuruoja kaip seniūnijų darbuotojai tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

26. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas;

27. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.