Vedėja - Jūratė Mirijauskienė

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. dirbti dokumentų elektronine valdymo ir apskaitos sistema,

3.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

5. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) institucijų sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

2. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą, savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

3. Dalyvauja rengiant savivaldybės planavimo dokumentus;

4. Organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;

5. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareiginius nuostatus;

6. Organizuoja iškilmingas ir jubiliejines santuokas;

7. Atsako už išduodamų archyvinių dokumentų teisėtumą ir teisingumą;

8. Registruoja civilinės būklės aktus (gimimo, santuokos sudarymo, mirties, santuokos nutraukimo, ar jų papildymo, pakeitimo), įrašant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą, ir išduoda šio įrašo tokia pat tvarka patvirtintos formos liudijimą (Civilinis kodeksas, Antroji knyga, Asmenys, I dalis, I skyrius, penktasis skirsnis ir Civilinės metrikacijos taisyklės);

9. Reikalauja, kad registruojant civilinės būklės akto įrašą, būtų pateikiami visi reikalingi dokumentai įrašui sudaryti ir jo teisėtumui užtikrinti;

10. Priima prašymus ir kitus dokumentus santuokai sudaryti ir išaiškina santuokos ir šeimos įstatymus;

11. Sudaro santuokos nutraukimo įrašus pagal pateiktus teismų sprendimus;

12.Vykdo teismų sprendimus, sudarant civilinės būklės akto įrašus ir prireikus padaro atžymas archyviniuose metrikiniuose dokumentuose;

13. Apskaito civilinės būklės aktų įrašus, sudarytus užsienyje;

14. Apskaito religinėse bendruomenėse registruotas santuokas;

15. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcelinius žurnalus vietiniam ir Lietuvos valstybės istorijos archyvui;

16. Suformuoja praėjusių kalendorinių metų metrikinius įrašus į knygas pagal įrašų rūšis, paruošia jas surišimui ir naudojimui Skyriaus archyve;

17. Kontroliuoja archyvo tvarkymą;

18. Pateikia seniūnijoms pranešimus iš karto apie jose gimusius ir mirusius asmenis;

19. Užtikrina, kad Skyriuje išduodami dokumentai būtų teisingi ir teisėti;

20. Užtikrina valstybinės rinkliavos įmokų sumokėjimą už civilinės būklės aktų registravimą, įrašų civilinės būklės aktuose pakeitimą bei papildymą ir dokumentų, patvirtinančių įrašą civilinės būklės akte, išdavimą;

21. Teisės aktų nustatyta tvarka saugo asmens duomenų paslaptis;

22. Teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos;

23. Skyriaus veiklos klausimais bendradarbiauja su Teisingumo ministerija, respublikos policijos komisariatų migracijos tarnybomis, prokuratūromis, teismais, istorijos archyvais, konsulinėmis įstaigomis ir kitų savivaldybių administracijų Civilinės metrikacijos skyriais;

24. Veda griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, užtikrina jų saugumą. Teisės aktų nustatyta tvarka sunaikina sugadintus liudijimų blankus;

25. Atstovauja skyriui Lietuvos Respublikos teismuose suinteresuotu arba trečiuoju asmeniu juridinio fakto nustatymo bylose Skyriaus kompetencijos klausimais;

26. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

27. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

28. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

29. Atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

30. Rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

31. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

32. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

33. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

34. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos teikimą savivaldybės interneto svetainei Skyriaus kompetencijos klausimais;

35. Koordinuoja ir kuruoja kaip seniūnijų darbuotojai tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

36. Vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.