Vyr. specialistas - Gediminas Giedraitis

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės, ekonomikos, viešojo administravimosrityse;

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus kontrolę ir vidaus auditą, tarnybinės etikos (elgesio) normas, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaravimą;

6.4. Išmanyti viešąjį administravimą ir vidaus auditą, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių bei valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių reikalavimus, kitus su savivaldybės veikla susijusius įstatymus ir norminius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

6.5. Mokėti:6.5.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;6.5.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,6.5.3. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,6.5.4. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,6.5.5. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;6.6. Gebėti: 6.6.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,6.6.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,6.7. Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tikrina ir vertina audituojamųjų subjektų:

7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą,

7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, vietinių (lokalinių) teisės aktų reikalavimams,

7.1.3. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku,

7.1.4. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą,

7.1.5. turto apskaitą ir apsaugą,

7.1.6. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

7.2. Atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

7.3. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti audituotinų subjektų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklą ir vidaus kontrolę;

7.4. Savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

7.5. Padeda skyriaus vedėjui rengti strateginį ir metinį vidaus audito planus bei skyriaus veiklos ataskaitą;

7.6. Teikia skyriaus vedėjui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose subjektuose;

7.7. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

7.8. Pataria audituojamųjų subjektų vadovams vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo klausimais;

7.9. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje stebėtojo teisėmis;

7.10. Analizuoja Lietuvos savivaldybių ir užsienio valstybių patirtį vidaus audito klausimais;

7.11. Teikia pasiūlymus bendrais savivaldybės administracijos veiklos ir skyriaus veiklos klausimais.

7.12. Analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės etikos (elgesio) normas, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaravimą, vykdymą; 7.13. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

7.14. Nesant skyriuje vyriausiojo vidaus auditoriaus, pavaduoja jį;

7.15. Laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

7.16. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės strateginių ir metinių planavimo dokumentų rengimą bei derinimą, iniciuoja jų pakeitimus, organizuoja duomenų paminėtų dokumentų

įgyvendinimo ataskaitoms parengti surinkimą ir ataskaitų parengimą, konsultuoja įstaigos darbuotojus strateginio planavimo klausimais;

7.17. Atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.18. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su skyriaus veikla susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

7.19. Vykdo kitas skyriaus vedėjo ar savivaldybės administracijos direktoriaus skirtas nenuolatinio pobūdžio užduotis, susijusias su atliekamomis funkcijomis;

7.20. Nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus bei paklausimus, susijusius su tarnautojo veiklos sritimi;

7.21. Rengia savo veiklos ataskaitas;

7.22. Laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

7.23. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių bei skyriaus nuostatų reikalavimus;

7.24. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.