Vyriausioji vidaus auditorė - Lina Bučienė

CENTRALIZUOTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS ADITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, studijų sritis – socialiniai mokslai, studijų kryptis – ekonomika, vadyba, viešasis administravimas arba teisė;

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, buhalterinę apskaitą ir vidaus auditą;

3. Išmanyti vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, Biudžeto sandaros, kitus su savivaldybės veikla susijusius įstatymus ir norminius teisės aktus, teisės aktų rengimo ir raštvedybos reikalavimus;

4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti irbendradarbiauti;

5. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomisMS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Tikrina ir vertina rajono savivaldybės administracijos, rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų bei kontroliuojamų įmonių, kurios valdo, naudoja rajono savivaldybės turtą ir juo disponuoja:

1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą,

1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, vietinių (lokalinių) teisės aktų reikalavimams,

1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, įstaigos veiklos atitiktį jos tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, įstaigai skirtų lėšų bei valstybės ir rajono savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais,

1.pateikimą laiku,

1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą,

1.6. turto apskaitą ir apsaugą,

1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

2. Atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

3. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti rajono savivaldybės administracijos, rajono savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių, kurios valdo, naudoja rajono savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklą ir vidaus kontrolę;

4. Savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

5. Rengia pagal kompetenciją rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;

6.Padeda skyriaus vedėjui rengti strateginį ir metinį vidaus audito planus beiskyriaus veiklos ataskaitą;

7. Teikia skyriausvedėjuiobjektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose subjektuose;

8. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

9. Tvarko skyriaus raštvedybą, tinkamai saugo skyriaus dokumentus ir sutvarkytus perduoda rajono savivaldybės administracijos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

10. Pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus, prašymus, skundus;

11. Dalyvauja rajono savivaldybės komisijų veikloje ir pasitarimuose stebėtojo teisėmis;

12. Pavaduoja skyriaus vedėją jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;

13. Pildo skyriaus tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

14. Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su vidaus auditu;

15. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų ir administracijos vidaus tvarkos taisyklių bei skyriaus nuostatų reikalavimus;

16. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.