Vedėja - Regina Cibulskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2 Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės išsilavinimą;

3 Turėti ne mažesnę kaip 2 metų audito arba vidaus audito darbo patirtį;

4 Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais normatyviniais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

5 Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

6 Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8 Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;

9 Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

10 Taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

11 Dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

2. Atsako už Skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius;

3. Atsižvelgdamas į rajono savivaldybės specifiką ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, rengia ir teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką;

4. Planuoja Skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, atsižvelgdamas į atliktą rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių seniūnijų, į struktūrinius padalinius neįeinančių viešojo administravimo valstybės tarnautojų, rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, rajono savivaldybės kontroliuojamų įmon ių (toliau – audituotini subjektai) rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Skyriaus vedėjas, planuodamas Skyriaus veiklą, gali atsižvelgti į rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų pasiūlymus;

5. Atstovauja rajono savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

6. Pataria rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kitų audituotinų subjektų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

7. Koordinuoja Skyriaus veiklą ir keičiasi informacija su rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitais audito ir vidaus audito vykdytojais, kad būtų išvengta darbų dubliavimo;

8. Užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

9. Parengia ir teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus nuostatus ir Skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus;

10. Sudaro sąlygas Skyriaus vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius;

11. Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie Skyriaus veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;

12. Iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, rajono savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat rajono savivaldybės tarybai jos prašymu metinę Skyriaus veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti informacija apie vidaus kontrolės veikimą audituotuose subjektuose. Valstybės kontrolei Skyriaus metinius vidaus audito planus pateikia per 10 kalendorinių dienų po jų suderinimo su rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, o metines Skyriaus veiklos ataskaitas – iki kiekvienų metų kovo 1 dienos;

13. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, perduoda vidaus audito dokumentus teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją;

14. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

15. Analizuoja audituojamuose subjektuose veiklos trūkumus, dėl kurių audituojamų subjektų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo audituojamo subjekto vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

16. Vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

16.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus rajono savivaldybės administracijos direktoriui,

16.2. stebėtojo teisėmis dalyvauja rajono savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose,

16.3. pagal suderintą su rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą organizuoja vidaus auditus,

16.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo,

16.5. prižiūri Skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą;

17. Rengia pagal kompetenciją rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

18. Skyriaus veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

19. Pagal kompetenciją atsako į paklausimus, prašymus, skundus;

20. Dalyvauja rajono savivaldybės komisijų veikloje stebėtojo teisėmis;

21. Dalyvauja rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, administracijos pasitarimuose, kuriuose svarstomi vidaus audito klausimai;

22. Atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

23. Bendradarbiauja su rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitų savivaldybių centralizuotomis vidaus audito tarnybomis ir skyriais;

24. Palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

25. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

26. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.