Vyresn. buhalterė - Vaida Bagackaitė

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį arba finansinį išsilavinimą.

2. Gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reguliavimą

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

5. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtų Įstaigų buhalterinę apskaitą:

2. Tvarko ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą: užveda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto korteles, priskiria materialiai atskaitingiems asmenims, ruošia kitus privalomuosius pirminius dokumentus, patikrina perdavimo į eksploatuoti, nurašymo bei kitus dokumentus, susijusius su ilgalaikio turto apskaita, skaičiuoja nusidėvėjimą bei paruošia suvestinius dokumentus, rengia ir teikia įvairias ataskaitas, susijusias su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita;

3. Tvarko priskirtų Įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidų bei dienpinigių Lietuvoje ir užsienyje apskaitą;

4. Tvarko Įstaigų kuro apskaitą: kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas bei kelionės lapus, tikrina užpildytus kelionės lapus;

5. Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą, tvarko bankų operacijų, atsargų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą, tvarko finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;

6. Konsultuoja Įstaigų atsakingus asmenis dėl inventorizacijos tvarkos, inventorizacijos dokumentų formavimo bei formos. Sutikrina inventorizacijos faktinius duomenis su buhalteriniais duomenimis. Inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas įstaigų vadovų sprendimu;

7. Rengia biudžeto lėšų poreikio paskaičiavimus, derina juos su Įstaigų vadovais;

8. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, sudaro Įstaigų išlaidų sąmatas pagal joms patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją;

9. Parengia ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia statistikai, Valstybinio socialinio draudimo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir savivaldybės administracijos skyriams;

10. Pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;

11. Rengia Įstaigų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų bei administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;

12. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

13. Teikia informaciją, susijusią su buhalterine apskaita, pagal pareikalavimą rengia ataskaitas Įstaigų vadovams;

14. Užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą;

15. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

16. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

17. Rengia savo veiklos ataskaitas;

18. Vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.