Vedėjos - vyr. buhalterės pavaduotoja - Vida Valentukonienė

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį arba finansinį išsilavinimą.

2. Gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reguliavimą.

3. Mokėti:

3.1. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

4.3. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtų Įstaigų buhalterinę apskaitą:

2. Laiku ir teisingai apskaičiuoja Įstaigų darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas, gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir kitus atskaitymus;

3. Parengia Įstaigų darbuotojų išmokoms mokėti reikalingus dokumentus; 4. Elektroninės bankininkystės programose parengia darbuotojų sąrašus su priklausančiomis išmokėti lėšų sumomis;

4. Kontroliuoja, kad Įstaigų atsakingi darbuotojai laiku pristatytų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus reikalingus dokumentus;

5. Parengia Įstaigų mėnesines, ketvirtines ir metines atskaitomybės formas, statistines ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus pagal veiklos sritis ir nustatyta tvarka pateikti Valstybinio socialinio draudimo skyriui, statistikai ir savivaldybės administracijos skyriams;

6. Tvarko Įstaigų darbuotojų asmens sąskaitų korteles;

7. Parengia Įstaigų darbuotojams pažymas pagal jų pateiktus prašymus apie darbo užmokestį ir kitas pajamas;

8. Tvarko nepanaudotų atostogų kaupinių apskaitą;

9. Rengia priskirtų įstaigų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų bei administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;

10. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

11. Teikia informaciją, susijusią su buhalterine apskaita, pagal pareikalavimą rengia ataskaitas Įstaigų vadovams;

12. Užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą;

13. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

14. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia su tarnautojo veiklos sritimi susijusią informaciją savivaldybės interneto svetainėje;

15. Rengia savo veiklos ataskaitas;

16. Vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.