Vedėja - vyr. buhalterė - Gitana Varanauskienė

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO-VYR. BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

3. Mokėti:

3.1. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

3.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

3.4. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

4. Gebėti:

4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

4.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

5. Žinoti:

5.1. buhalterinės apskaitos tvarkymo, asignavimų planavimo principus ir metodus,

5.2. raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

2. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą;

3. metodiškai vadovauja biudžetinių įstaigų apskaitos įgyvendinimui bei finansinės atskaitomybės parengimui;

4. organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

5. laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos viešojo administravimo sprendimus;

6. rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;

7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

8. užtikrina savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų apskaitos politikos įgyvendinimą;

9. užtikrina savivaldybės ir savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo savivaldybės administracijos išankstinę finansų kontrolę;

10. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą taip, kad būtų:

11. plačiai taikomas apskaitos kompiuterizavimas, naujų technologijų diegimas bei tobulinama buhalterinės apskaitos metodika,

12. laikomasi buhalterinės apskaitos politikos ir instrukcijų,

13. analizuojamas finansinių išteklių panaudojimas bei teikiami pasiūlymai dėl jų panaudojimo gerinimo,

14. tiksliai tvarkoma savivaldybės privatizavimo fondo ir kitų finansinių išteklių buhalterinė apskaita,

15. apskaitomos visos savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos piniginės lėšos,

16. teisingai tvarkoma savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita,

17. teisingai tvarkoma (išmokų vaikams, šalpos pensijų, transporto išlaidų kompensacijų ir jų administravimui skirtų lėšų) lėšų apskaita,

18. teisingai ir laiku priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokesčiai, laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija bei Socialinio draudimo fondo valdyba, statistika,

19. laiku ir tiksliai fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose,

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama savivaldybės, savivaldybės administracijos finansinių išteklių, turto ir skolinių kasmetinė inventorizacija,

21. tinkamai saugomi buhalteriniai ir kiti Skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą,

22. nustatytu laiku teikiama Finansų skyriui mėnesinė ataskaita apie gautus biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita,

23. teisingai tvarkoma Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaita,

24. užtikrinamas savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinis aptarnavimas,

25. užtikrinamas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų ir ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turinio atitiktis;

26. laiku ir tiksliai sudaro savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos programų sąmatų projektus;

27. laiku ir tiksliai sudaro savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos programų sąmatas, esant reikalui, jas tikslina;

28. tvarko savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kasinių išlaidų apskaitą pagal lėšų šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją, programas, priemones;

29. tvarko savivaldybės administracijos, savivaldybės administracijos seniūnijų ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sąnaudų išlaidų apskaitą pagal lėšų šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją, programas, priemones;

30. organizuoja tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir patvirtinimą Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje bei kitų ataskaitų atitinkamoms institucijoms sudarymą ir pateikimą laiku;

31. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

32. saugo savivaldybės patikėtą turtą;

33. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

34. dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

35. nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

36. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl klasių jiems suteikimo, tarnybinio paskatinimo ar nuobaudų skyrimo.

37. vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.