Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Vedėjas - Algis Balčius

  SPECIALIEJI REILAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Turėti:

  1.1. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą,

  1.2. metų darbo patirtį žemės ūkio ir/ar melioracijos srityje;

  2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;

  3. Mokėti:

  3.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

  3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

  3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

  3.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

  3.5. vieną iš užsienio kalbų (rusų, anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu,

  4. Gebėti:

  4.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

  4.2. rengti rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

  4.3. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei rajono savivaldybės institucijų sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  2. Padeda formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės politiką žemės ūkio ir melioracijos srityse;

  3. Dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus veiklos metinius planus;

  4. Organizuoja Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose nustatytas funkcijas, atlieka kitas užduotis ir pavedimus;

  5. Rengia Skyriaus nuostatus ir pagal Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus bei pareigines instrukcijas;

  6. Dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas melioracijos darbams rajono savivaldybėje;

  7. Planuoja bei organizuoja melioracijos įrengimų eksploataciją rajono savivaldybėje;

  8. Rengia metines rajono savivaldybės melioracijos darbų programas;

  9. Teikia informaciją rajono savivaldybės gyventojams žemės ūkio ir melioracijos klausimais;

  10. Organizuoja melioruotų žemių ir melioracijos įrengimų apskaitą bei kontrolę;

  11. Išduoda komunikacijų bei statinių melioruotoje žemėje bei kaimo vietovėje projektavimo sąlygas;

  12. Organizuoja traktorių, traktorinių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą;

  13. Organizuoja paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti priėmimą;

  14. Organizuoja Ūkininkų ūkių registravimą;

  15. Organizuoja Žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą;

  16. Bendradarbiauja su kitų rajonų savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyriais, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio ministerija, valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras;

  17. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

  18. Koordinuoja Skyriaus įgyvendinamų statybos, rekonstrukcijos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, vykdymą ir priežiūrą;

  19. Nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus bei skundus;

  20. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procese;

  21. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  22. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

  23. Atsako už Skyriuje esančias materialines vertybes;

  24. Rengia pagal kompetenciją rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

  25. Dalyvauja rajono savivaldybės administracijos komisijų, darbo grupių veikloje;

  26. Organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;

  27. Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

  28. Pagal kompetenciją seka įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

  29. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos teikimą rajono savivaldybės interneto svetainei Skyriaus kompetencijos klausimais;

  30. Vykdo rajono savivaldybės mero ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema