Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.
2020-03-02

 

 

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo;
 • sveikos gyvensenos skatinimo.

 

 • I PRIORITETAS. VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS.

   

 • BUS REMIAMOS ŠIOS VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS:

   

 • Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.

   

 • Priemonė 1.1.1. Tarptautinių ir (ar) Lietuvos ekspertų vykdomų tiesioginių ir (ar) nuotolinių mokymų organizavimas specialistams ir tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų; eksperto(-ų) kvalifikacija: 5 metų darbo patirtis, dirbant su vaikais, turinčiais raidos sutrikimų;

 • Priemonė 1.1.2. Tikslinių grupių (pedagogų, asmens sveikatos priežiūros specialistų, statutinių pareigūnų ar kt.) psichoemocinio klimato darbo vietoje gerinimo specializuotos programos bei modelio sukūrimas ir įgyvendinimas;

 • Priemonė 1.1.3. Nuotolinės ergoterapijos pratimų mokymai, skirti fizinių ar psichikos sutrikimų turintiems asmenims (vaikams ir paaugliams arba suaugusiems arba vyresnio amžiaus žmonėms) namuose; eksperto(-ų) kvalifikacija: 5 metų ergoterapijos darbo patirtis;

 • Priemonė 1.1.4. Tabako gaminių ir elektroninių cigarečių vartojimo mažinimo ankstyvosios intervencijos programų, skirtų vaikams ir jaunimui, įgyvendinimo užsienio šalyse gerosios patirties įvertinimas ir pasirinktos programos (remiantis nustatytais kriterijais) Lietuvai pilotinio projekto įgyvendinimas bei siūlymų dėl programos taikymo nacionaliniu mastu pateikimas;

 • Priemonė 1.1.5. Azartinių lošimų prevencija visose tikslinėse grupėse (vaikai, jaunimas, tėvai ir mokytojai);

 • Priemonė 1.1.6. Psichoaktyvių medžiagų prevencija ir žalos mažinimo mokymai tikslinėms grupėms: pasilinksminimo vietų (naktinių klubų ir barų) administracijai ir darbuotojams (apsaugos darbuotojai, barmenai, padavėjai ir pan.), taip pat policijos pareigūnams, siekiant informuoti, kaip atpažinti, elgtis su asmenimis, apsvaigusiais nuo psichoaktyviųjų medžiagų, kokią informaciją ir/ar pagalbą suteikti, kokias veiksmingas aplinkos prevencijos strategijas taikyti naktiniuose klubuose, baruose.

 • Priemonė 1.1.7. Projektai, skirti nevaisingumo ar krizinio nėštumo situacijų valdymui (akušerių, gydytojų ginekologų mokymai, paslaugos ir konsultacijos krizinį nėštumą išgyvenančioms nėščiosioms).

 • Pareiškėjai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

   

 • 1.2. Moksliniai tyrimai (visiems šios prioritetinės srities moksliniams tyrimams skiriama 4,66 proc. (150.000,00 Eur) 2020 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

 

 • Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.

   

 • Priemonė 1.2.1. „Psichikos sveikatai palankios“ mokyklos koncepcijos ir vertinimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse bendrojo ugdymo mokyklose (ne mažiau kaip 5 mokyklos, bent dvi iš jų regionuose);

 • Priemonė 1.2.2 Lietuvos gyventojų naujoviškų bedūmių kaitinamojo tabako gaminių ir el. cigarečių paplitimo bei vartojimo įpročių tyrimas (rūkymo įpročių kaita, sietina su šių gaminių vartojimu; pasirinkimo priežastys; vartojimas vietoje ar kartu su tradiciniais tabako gaminiais; ir kt.);

   

 • Priemonė 1.2.3. Tarptautinių psichologinio vertinimo instrumentų, naudojamų psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostikai, pritaikymas naudojimui Lietuvoje (tinkami raidos ir hiperkineziniai, nuotaikos, neuroziniai ir stresiniai sutrikimai);

 

 • II PRIORITETAS. SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS.

   

 • BUS REMIAMOS ŠIOS VISUOMENĖS SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO VEIKLOS:

 

 • Priemonė 2.1.1. Traumų ir sužalojimų (įskaitant skendimus) prevencijos, skirtos 65+ asmenų, vaikų ir jaunimo tikslinėms grupėms, stiprinimas;

 •          Vaikų sužalojimų prevencija turėtų būti vykdoma mokant tėvus apie vaikų traumų rūšis, aplinkos pritaikymą prie vaiko amžinių ypatybių, rengti informacinę medžiagą internete.

 •        Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų prevencija gali būti vykdoma mokant pačius vaikus, pasirenkant interaktyvias ir amžiaus grupes atitinkančias priemones, naudojant vizualizuotus žaidybinius elementus.

 •         Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijai organizuoti rekomenduojama vykdyti mokymus 65+ asmenims, ir/ar juos prižiūrintiems asmenims:

 • Rekomenduojamos 65+ asmenų traumų prevencijos priemonės:

 • 1. Savanorystės skatinimas padedant judėjimo sunkumų patiriantiems vyresniems žmonėms vaikščioti lauke bei išmokti savarankiškai atlikti paprastus mankštos pratimus;

 • 2. Informacinės medžiagos parengimas ir jos pagrindu atlikta sklaida vyresniems žmonėms apie saugų vaikščiojimą, ypač slidžiu paviršiumi, tinkamos avalynės naudojimą ir pagalbos paiešką jos prireikus;

 • 3. Metodinės priemonės-pratimų kompleksų parengimas vyresniems žmonėms (ne mažiau 7 nesudėtingų namuose bei lauke atliekamų fizinių pratimų kompleksų („savaitėlė“) virtualioje aplinkoje bei spaudai tinkamu formatu);

 • 4. Tarptautinių gerųjų praktikų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių skeleto raumenų stiprinimui, pilotinis išbandymas (matuojant priemonės efektyvumą);

 • 5. Naujų gerąja praktika ir mokslo įrodymais pagrįstų intervencijų diegimas.

 • Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.2. Vaikų dienos režimo įpročių formavimas (mokymosi krūvio paskirstymas, poilsio, miego režimas ir t. t.),mobiliosios programėlės sukūrimas, metodinės medžiagos tėvams parengimas,  informacinių renginių tėvams ir pedagogams vedimas.

 • Priemonės:

 • 1) sukurti mobiliąją programėlę (angl. App), skirtą padėti vaikams (7–14 m.) planuoti savo darbo ir poilsio režimą (pavyzdžiai: https://www.sourcekids.com.au/apps-to-help-your-child-with-planning-structure-and-routine/), išbandyti ją ir pagal pateiktas pastabas patobulinti. Programėlę nemokamai ir viešai patalpinti mobiliųjų programėlių parduotuvėse atvira prieiga;

 • 2) parengti iliustruotą metodinę medžiagą (principu angl. easy to read) vaikų tėvams apie vaikų darbo ir poilsio režimą, atsižvelgiant į atskirus vaiko raidos tarpsnius, sveikatai palankių laiko planavimo įgūdžių ugdymą, patarimus tėvams. Metodinė medžiaga turi būti parengta remiantis moksliniais informacijos šaltiniais;

 • 3) kiekvienoje savivaldybėje suorganizuoti informacinį renginį tėvams (pagrindinė auditorija – tėvai), ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, socialiniams pedagogams, pristatant parengtas metodines rekomendacijas, mobiliąją programėlę;

 • Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.3. Naujų arba užsienio šalyse naudojamų profilaktinių netaisyklingos laikysenos metodų parengimas arba adaptavimas ir išbandymas Lietuvoje;

 • Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.4. Vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas, rizikingo lytinio elgesio prevencija: Inovatyvių mokymo priemonių skirtų sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui sukūrimas ir išbandymas Lietuvos ugdymo įstaigose.

 • Priemonė 2.1.5. Įrodymais pagrįstas pacientų priklausančių šioms tikslinėms rizikos grupėms:

 • 1. Neišnešioti vaikai;

 • 2. Neįgalieji įskaitant asmenis, kuriems atlikta organų transplantacija;

 • sveikatos raštingumo didinimas.

 • Po vieną laimėtoją kiekvienoje grupėje.

 • Priemonė 2.1.6. Skiepijimo aprėpčių didinimas, organizuojant mokymus sveikatos priežiūros specialistams, kaip komunikuoti, suprantamai ir aiškiai pateikti tėvams (globėjams) mokslo įrodymais pagrįstą informaciją ir rekomendacijas, išaiškinti skiepijimo naudos ir rizikos santykį bei paneigti klaidinančius mitus apie skiepus.

 • Priemonė 2.1.7. Skatinti darbdavius vertinti užkrečiamųjų ligų riziką, susijusią su darbu, didinti darbuotojų skiepijimo apimtis.

 • Priemonė 2.1.8. Skatinti vaikų ir jaunimo su negalia fizinį aktyvumą organizuojant bendras su sveikaisiais veiklas.

 • Priemonė 2.2.1. Fizinio aktyvumo skatinimo darbovietėse efektyvių modelių sukūrimas ir įdiegimas.

 • Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

 • Priemonė 2.2.2. Dažno informacinių technologijų naudojimo poveikio nepilnamečiams tyrimas, pateikiant rekomendacijas dėl galimų prevencijos ir žalos mažinimo priemonių.

 • Priemonė 2.2.3. Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo testų rinkinio (baterijos) sukūrimas ir jų pritaikomumo išbandymas arba tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje.

 • Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

 •  

 • Maksimali projektų įgyvendinimo trukmė – prevenciniams projektams ir soc. kampanijai 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos, moksliniams tyrimams – 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

 •  

 • Projektų paraiškų priėmimo vieta:

 • Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 420 kabinete.

 •  

 • Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:

 • Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2020 m. vasario 24 d.

 • Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2020 m. kovo 27 d.

 • Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (penktadienį nuo 8.00 iki 14.45 val.)

 • Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

 •  

 • Papildomos informacijos teikimas:

 • tel. (8-5) 266 1431; (8-5) 266 1453; (8-5) 219 3308; (8-5) 266 1408; (8-5) 205 5291

 • el. paštas fondas@sam.lt

 • Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje  sam.lrv.lt .

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis