Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Tęsiami Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo parengiamieji darbai
2019-07-15

 

Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas sudarantis galimybes kokybiškai suderinti gyvenamosios aplinkos, verslo, žemės ūkio, gamybos, turizmo, rekreacijos, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos, infrastruktūros ir kitus interesus. Atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius, bus nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija bei teritorijos naudojimo ir apsaugos principai.

Planavimo pagrindas: Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 5TS-815 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d.  sprendimas Nr. 5TS-1330 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 10V-991 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, planavimo darbų programos tvirtinimo ir planuojamos teritorijos ribų nustatymo“.

Planuojama teritorija:

Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo uždaviniai: nurodyti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programoje, patvirtintoje ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 10V-991 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, planavimo darbų programos tvirtinimo ir planuojamos teritorijos ribų nustatymo“, skyriuje II „Planavimo uždaviniai“.

1. Nustatyti ar tikslinti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, plėtojimo sritis, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą.
2. Nustatyti priemones kraštovaizdžio ekologinės būklės ir vizualinės apsaugos gerinimui, numatyti kraštovaizdžio tvarkymą ir reglamentavimą bei priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių ir kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą.
3. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą.
4. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, patikslinant numatomų urbanizuoti teritorijų vystymo poreikį bei nustatyti reglamentavimą.
5. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės pusiausvyros užtikrinimo priemones.
6. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis.
7. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą.
8. Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą bei numatyti prioritetinį jų vystymą.
9. Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai.
10. Nustatyti ar tikslinti rekreacinių zonų, turistinių trasų išdėstymą, gerinti rekreacinių išteklių prieinamumą visuomenei.
11. Numatyti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti jų plėtros, gerinimo prioritetus.
12. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą.
13. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekologinę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
14. Panaikinti perteklinius suplanuotų teritorijų reikalavimus.
15. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Planavimo darbų programa patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 10V-991 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, planavimo darbų programos tvirtinimo ir planuojamos teritorijos ribų nustatymo“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai , tel. (8 318) 66 108 el.p. info@lazdijai.lt. Planavimo organizatoriaus atstovai: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektė Laura Urbanskaitė tel. 8 694 24 997,  el.p. laura.urbanskaite@lazdijai.lt, Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Audronė Kimbirauskienė tel. (8 318) 66 149, el.p. audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt; Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Vasiliauskienė tel.(8-318) 66 135, el.p. regina.vasiliauskiene@lazdijai.lt, Lazdijų rajono savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.lazdijai.lt

Plano rengėjas:

UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas; tel. nr. +370 657 71999, el p. info@geometra.lt ir UAB CityForm LT Žygio g. 97-101, LT-08236 Vilnius (adresas korespondencijai: S. Žukausko g. 4-108, LT-08244, Vilnius), tel. +370 616 54100, el.p. info@cityform.lt.

Projekto vadovė Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel.: 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt  (UAB CityForm LT) Žygio g. 97-101, LT-08236, Vilnius (adresas korespondencijai: S. Žukausko g. 4-108, LT-08244, Vilnius);

Planavimo terminai – 2019-2020 metai.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo pateikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai  ir (ar) el.p. info@lazdijai.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslai, uždaviniai skelbiami internetiniuose tinklalapiuose http://www.lazdijai.lt (/lit/Pradedamas-rengti-lazdiju-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrojo-plano-keitimas/20815748 ); http://www.tpdris.lt.

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis