Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6
2018-04-24

 

 

 

 

 

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER

-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:

·  parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;·  parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),·Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus),  ·  Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti   juridiniai asmenys (patikslinanti aplinkybė - paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant su juo susijusias įmones – labai maža ir maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000 Eur.

Paramos vietos projektui  įgyvendinti lyginamoji dalis:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotoms NVO (kaimo bendruomenės,  jaunimo,  sporto,  kultūros ir kitos organizacijos) -  iki 80 proc.

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotiems juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus - iki 70 proc.

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotiems   juridiniams asmenims  - mažoms įmonėms ir fiziniams asmenims vyresniems nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), neatitinkantiems  labai mažai įmonei keliamų reikalavimų - iki 50 proc.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „ Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Remiamos veiklos:

● parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius nežemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

● parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą.

● Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 160 037  Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

80 000 Eur.

Paramos vietos projektui  įgyvendinti lyginamoji dalis:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotiems juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus - iki 70 proc.

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotiems  fiziniams asmenims vyresniems nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), neatitinkantiems labai mažai įmonei keliamų reikalavimų - iki 50 proc.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

Remiamos veiklos:

 ● Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas,  įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti; 

● Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

●  Bendradarbiavimas  inovatyvių paslaugų  ir produktų sukūrimui;

● Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra, apjungianti  teritorijos subjektus, dalyvaujančius žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

● Dzūkijos VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai mažos ir mažos įmonės. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 039 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotoms NVO (kaimo bendruomenės,  jaunimo,  sporto,  kultūros ir kitos organizacijos) -  iki 80 proc.

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotiems juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus - iki 70 proc.

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotiems juridiniams asmenims  - mažoms įmonėms - iki 50 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 460 076 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse, www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g. 1-427,  Lazdijai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. balandžio mėn.  23  d. 9.00 val. iki  2018 m. birželio mėn. 12 d. 15.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz. paštu, per kurjerį, el. paštu), yra nepriimamos. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668,  860314820 darbo dienomis nuo  8.00  valandos iki 15.45  valandos

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis