Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO 2008 M. GRUODŽIO 5 D. SPRENDIMU 5TS-648 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ KEITIMAS
  2019-08-13

  Planavimo organizatorius: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai, tel.: (8~318) 66110, el. paštas: info@lazdijai.lt, interneto svetainė: www.lazdijai.lt.

  Plano rengėjas: Ūkio subjektų grupė – UAB „Geometra“, Taikos per. 88A, Kaunas ir UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

  Planavimo pagrindas – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1330 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

   

  Planavimo tikslai: 1) Vadovautis Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą; 2) Lazdijų rajono bendrojo plano keitimą rengti ir sprendinius detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis LR nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu; 3) sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; 4) patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, plėtrai reikalingas teritorijas; 5) sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; 6) numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; 7) sudaryti sąlygas formuoti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; 8) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą savivaldybėje; 9) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; 10) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti; 11) įvertinti ir pagal poreikį į bendrąjį planą integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; 12) sudaryti sąlygas sklandžiam Lazdijų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendinimui.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-59-18-384):

  Planuojama teritorija: Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.

  Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės bendrasis planas

  Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas: savivaldybės lygmens bendrasis planas galioja neterminuotai arba iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

  Planuojamas laikotarpis: iki 2030 m.

  Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planavimo uždaviniai: 1) Nustatyti ar tikslinti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, plėtojimo sritis, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą; 2) nustatyti priemones kraštovaizdžio ekologinės būklės ir vizualinės apsaugos gerinimui, numatyti kraštovaizdžio tvarkymą ir reglamentavimą bei priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių ir kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą; 3) optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; 4) suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, patikslinant numatomų urbanizuoti teritorijų vystymo poreikį bei nustatyti reglamentavimą; 5) numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės pusiausvyros užtikrinimo priemones; 6) nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; 7) nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; 8) numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą bei numatyti prioritetinį jų vystymą; 9) numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai;10) nustatyti ar tikslinti rekreacinių zonų, turistinių trasų išdėstymą, gerinti rekreacinių išteklių prieinamumą visuomenei, 11) numatyti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti jų plėtros, gerinimo prioritetus; 12) numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą; 13) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekologinę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; 14) panaikinti perteklinius suplanuotų teritorijų reikalavimus; 15) detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

  Teritorijos vystymo koncepcija: rengiama. Koncepcijos nepriklausomas vertinimas neatliekamas.

  Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

  Išsamesnė informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyriuje, Vilniaus g. 1, LT- 67106 Lazdijai, Kontaktinis asmuo: Audra Kimbirauskienė tel. (8~318) 66149, el paštas audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt.

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
  Dalintis
  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema