Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metais konkursas.
2018-10-08

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metais projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 5 d., projektų paraiškų priėmimo pabaiga – 2018 m. lapkričio 5 d. 17.00 val.

Projektų paraiškos priimamos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje, adresu: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, 202 kab., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

Projekto paraiška ir Nuostatų 16 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti paštu, registruotu laišku, įteikta per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmens tiesiogiai pristatyti į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d. Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta Lazdijų rajono savivaldybės administracijai skelbime nurodytu būdu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiška su Nuostatų 16 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijai užantspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso pavadinimas, nurodytas konkurso skelbime. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka.

Kontaktiniai asmenys, teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais: Rima Šukienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 318) 66 106 arba el. paštu rima.sukiene@lazdijai.lt, Agnė Garbenčienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja, tel. (8318) 66154 arba el. paštu agne.garbenciene@lazdijai.lt. Konsultacijos pareiškėjams teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val. (penktadieniais – iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

Projektams įgyvendinti planuojama skirti 39123 Eur.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.

Projekto paraiškos forma

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma.

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis