Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Bendrasis ugdymas

Lazdijų rajono savivaldybėje 2015–2016 mokslo metais veiks 18 savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų

 

Bendrasis ugdymas (formalusis švietimas) 

Bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) programas vykdys:

· 2 mokyklos-darželiai,

- 8 mokyklos,

· 3 gimnazijos.

Jose bus ugdomi 2235 mokiniai (2014–2015 m. m. buvo ugdomi 2323 mokiniai), dirbs 315 mokytojų.

Visi mokiniai mokysis vienoje pamainoje.

 

 

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas 

Neformaliojo vaikų švietimo programas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdo:

  • VšĮ Lazdijų sporto centras
  • Lazdijų meno mokykla
  • Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

 


Švietimo pagalba 

Švietimo pagalbą teikia Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų švietimo pagalbos specialistai ir  VšĮ Lazdijų švietimo centras. Centre teikiamos šios paslaugos:

Kvalifikacijos tobulinimas

Teikiama kvalifikacijos tobulinimo pagalba pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: tiriami pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, rengiamos kvalifikacijos tobulinimo programos, organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai ir kt.

Teikiama metodinė pagalba: organizuojama  ir koordinuojama pedagoginių darbuotojų metodinė veikla.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ir jų tėvų konsultavimas.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas.

Asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimas.

Informacijos kaupimas ir analizavimas apie rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius; jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą.

Mokinių, mokytojų, tėvų, globėjų konsultavimas ugdymo formų, būdų, ugdymo vietos parinkimo klausimais.

Metodinės pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose veikiančioms specialiojo ugdymo komisijoms, ugdymo įstaigų darbuotojams optimalių vaikų ugdymo sąlygų, ugdymo programų ir metodų parinkimo klausimais.

Trečiojo amžiaus universitetas

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas (TAU) - savanoriška visuomeninė organizacija prie Lazdijų švietimo centro, vienijanti vyresnio amžiaus žmones, sudaranti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant, skleisti profesinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos patirtį. Universitete 2015-2016 m. m. mokosi 107 senjorai.

Ecdl testavimo centro paslaugos

Lazdijų švietimo centras autorizuotas kaip Įgaliotasis ECDL testavimo centras. Organizuojami kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą kursai ir ECDL testų laikymas.

Valstybės tarnautojų mokymas

Nuo 2011 m. Centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-03-15 įsakymas Nr. 1V-201). Valstybės tarnybos departamente įregistruotos  Centro parengtos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programos. Rengiame programas pagal individulius valstybės tarnautojų mokymų poreikius.


Pradinis ugdymas

Švietimo įstatyme nustatyta, kad į 1-ąją klasę privalo ateiti tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukaks septyneri. Vadinasi, jeigu vaikui rugsėjo 1-ąją dar nebus sukakę septynerių, o savo septintojo gimtadienio jis sulauks metų pabaigoje, jis vis tiek privalo pradėti lankyti mokyklą. Tėvų pareiga – išleisti septynmetį vaiką į 1-ąją klasę ir taip užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Jeigu septynmetis vaikas neišleidžiamas į pirmąją klasę, tėvams yra taikoma administracinė atsakomybė.

Tačiau tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems specialistai yra nustatę, jog reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ir sveikatą tausojantis dienos režimas, gali prašyti, kad ugdymas pagal vaiko poreikiams pritaikytą programą (pradinio ir priešmokyklinio ugdymo) būtų vykdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turinčioje reikalingus specialistus. Ar vaikui tikrai reikia tokios pagalbos, nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ir sveikatos priežiūros įstaiga. Tokiu atveju turi būti pasirašyta vienerių metų trukmės trišalė mokymosi sutartis tarp tėvų, darželio ir steigėjo priskirtos bendrojo ugdymo mokyklos.

Tėvų pageidavimu, vaikas gali pradėti lankyti mokyklą ir nuo šešerių, jei yra pakankamai subrendęs. Vaiko branda yra nustatoma VšĮ Lazdijų švietimo centre, adresu Dūkų g. 1, Lazdijai. Tėvai gali pasirinkti, kada jie kreipsis į centrą dėl vaiko brandumo įvertinimo. Galima kreiptis prieš leidžiant penkiametį į priešmokyklinę grupę arba prieš leidžiant šešiametį į pirmąją klasę. Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

Norint leisti vaiką į mokyklą, reikia kreiptis į pasirinktą mokyklą. Pirmumo teise privalo būti priimamas vaikas, gyvenantis savivaldybės priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų ir vaiko pageidavimu, vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.

Mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Informaciją parengė

Asta Zablackienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė